Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Cora Bransen Makelaardij, gevestigd te Vroomshoop onder 72630078
  2. Klant: degene met wie Cora Bransen Makelaardij een overeenkomst aangaat/is aangegaan
  3. Partijen: Cora Bransen Makelaardij en klant samen
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt 
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en leveringen van diensten door of namens Cora Bransen Makelaardij
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  4. Door het versturen van de aanmelding, verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. 
 1. Prijzen
  1. Alle prijzen die Cora Bransen Makelaardij hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen die Cora Bransen Makelaardij hanteert voor haar diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Cora Bransen te allen tijde wijzigen.
  3. Partijen komen voor een dienstverlening door Cora Bransen Makelaardij een totaalbedrag zoals aangegeven op de website van Cora Bransen Makelaardij als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
  4. Cora Bransen Makelaardij is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
  5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Cora Bransen Makelaardij de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
  6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
  7. Cora Bransen Makelaardij heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
  8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Cora Bransen Makelaardij prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
  9. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Cora Bransen Makelaardij op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 
 1. Betalingen en betalingstermijn
  1. Cora Bransen Makelaardij mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 25% van het overeengekomen bedrag verlangen.
  2. De klant dient betalingen voorafgaand aan de diensten te hebben voldaan.
  3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale termijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Cora Bransen Makelaardij de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
  4. Cora Bransen Makelaardij behoudt zich het recht voor om levering van diensten afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten. 
 1. Gevolgen niet tijdig betalen
  1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Cora Bransen Makelaardij zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 1. Herroepingsrecht
  1. Een klant kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
  2. De bedenktijd vangt aan zodra de klant de overeenkomst levering van dienst heeft gesloten.
  3. De klant kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via Cora Bransen Makelaardij. 
 1. Opschortingsrecht
  1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 
 1. Verrekening
  1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Cora Bransen Makelaardij te verrekenen met een vordering op Cora Bransen Makelaardij. 
 1. Garantie
  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Cora Bransen Makelaardij enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Cora Bransen Makelaardij voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. Cora Bransen Makelaardij heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van de vooraf vastgestelde activiteitenplanning en betaling door de klant. 
 1. Informatieverstrekking door de klant
  1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Cora Bransen Makelaardij.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Stelt de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door Cora Bransen Makelaardij redelijkerwijs verlangde informatie en gegevens beschikbaar, dan loopt de overeenkomst hierdoor vertraging op, met als gevolg dat de afgesproken diensten niet door Cora Bransen Makelaardij tijdig kunnen worden geleverd. Desalniettemin komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. 
 1. Vrijwaring
  1. De klant vrijwaart Cora Bransen Makelaardij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Cora Bransen Makelaardij geleverde diensten. 
 1. Klachten
  1. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Cora Bransen Makelaardij daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde zodat Cora Bransen Makelaarij in staat is hierop adequaat te reageren.
  3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Cora Bransen Makelaardij gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 1. Ingebrekestelling
  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Cora Bransen Makelaardij.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Cora Bransen Makelaardij ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  1. Als Cora Bransen Makelaardij een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Cora Bransen Makelaardij verschuldigd zijn. 
 1. Aansprakelijkheid Cora Bransen Makelaardij
  1. Cora Bransen Makelaardij is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Cora Bransen Makelaardij aansprakelijk is voor enige schade , is het slechts aansprakelijk voor directie schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Cora Bransen Makelaardij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Cora Bransen Makelaardij aansprakelijk is, dan is deze beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle omschrijvingen op de website en sociale mediakanalen van Cora Bransen Makelaardij zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 
 1. Vervaltermijn
  1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Cora Bransen Makelaardij vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. 
 1. Recht op ontbinding
  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Cora Bransen Makelaardij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Cora Bransen Makelaardij niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Cora Bransen Makelaardij in verzuim is.
  3. Cora Bransen Makelaardij heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Cora Bransen Makelaardij kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 1. Overmacht
  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Cora Bransen makelaardij in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Cora Bransen Makelaardij kan worden toegerekend in een van de wil van Cora Bransen Makelaardij onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Cora Bransen Makelaardij kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 van de overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend) – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Cora Bransen Makelaardij 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Cora Bransen Makelaardij er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Cora Bransen Makelaardij is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 
 1. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 1. Wijziging algemene voorwaarden
  1. Cora Bransen Makelaardij is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de Cora Bransen Makelaardij zoveel mogelijk vooraf schriftelijk kenbaar maken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 1. Overgang van rechten
  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorgaande schriftelijke instemming van Cora Bransen Makelaardij. 
 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die niet of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Cora Bransen Makelaardij bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

24. Deelnamevoorwaarden

1. Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Cora Bransen Makelaardij dient plaats te vinden door middel van aanmelding via de website.
2. Bij de minderjarige deelneemster dient de aanmelding met toestemming van de ouders en/of verzorgers van de deelneemster te zijn gedaan.
3. Vooraf wordt er voor de cursus of dienst te worden betaald.
4. Bij voortijdige en/of tussentijdse afmelding van de zijde van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
5. De kosten van deelname aan de cursus dienen direct bij aanmelding te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL08 RABO 0336.9769.41 t.n.v. Cora Bransen Makelaardij
6. Indien de betaling niet is voldaan, vervalt het recht op deelname aan de cursus.

 1. Toepasselijk recht
  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cora Bransen Makelaardij is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.