In 2017 is er een onderzoek uitgevoerd in de gemeente Maasdriel naar het aantal arbeidsmigranten. Er zijn er ruim 1500 werkzaam die op 200 adressen verblijven. Werkgevers hebben deze arbeidsmigranten nodig omdat voor deze werkzaamheden Nederlandse capaciteit ontbreekt. Veel van deze werknemers komen uit Polen waardoor nieuwe arbeidsmigranten ervoor kiezen om naar de Bommelerwaard te komen. Een globale inventarisatie van de Regio Rivierenland laat zien dat er ongeveer 15.000 arbeidsmigranten wonen (van wie circa 10% in de gemeente Maasdriel). Men verwacht een groei tot 25.000 arbeidsmigranten in de Regio Rivierenland.

Veel arbeidsmigranten zijn o.a. werkzaam op agrarische bedrijven en in logistieke bedrijven op diverse bedrijventerreinen en bij bedrijven buiten de gemeente Maasdriel. Door de Europese wetgeving voor vrij verkeer van personen is het voor de arbeidsmigrant makkelijker geworden zich hier te vestigen. De huisvestingsbehoefte is toegenomen. Druk op de lokale huizenmarkt ontstaat met name bij starterswoningen.

In de praktijk wonen de arbeidsmigranten in woonwijken, in (voormalige) bedrijfsgebouwen of op campings. Goede woonomstandigheden zijn in veel gevallen niet gewaarborgd en er kan sprake zijn van overlast zoals sociale overlast, parkeerdrukte en slechte brandveiligheid.

Maasdriel heeft het beleid dat zich richt op shortstay- en midstay-arbeidsmigranten die op grond van een EU-paspoort of tewerkstellingsvergunning legaal werkzaam zijn in de Bommelerwaard. Shortstay zijn personen die korter dan 4 maanden hier gevestigd zijn en midstay zijn personen die 4 maanden tot 3 jaar hier gevestigd zijn, maar zich niet permanent willen vestigen.

Algemene uitgangspunten van de gemeenteraad;

  • verantwoordelijk voor huisvesting zijn werkgevers en de arbeidsmigranten zelf;
  • behoud van voldoende starterswoningen op de woningmarkt;
  • spreiding van arbeidsmigranten in de kernen en wijken;
  • aanvaardbare kwaliteit van woon- en leefklimaat zowel voor de omgeving van de arbeidsmigrant als voor de arbeidsmigrant zelf;
  • betalen van verblijfsbelasting of inschrijving in het BRP (Basisregistratie Personen);
  • huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever, kleinschalig in de bestaande woonomgeving en geconcentreerde grootschalige huisvesting op één locatie.

Huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever

Het huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever (een tuinder, fruitteler, paddenstoelkweker of een andere agrariër) wordt onderverdeeld in tijdelijke huisvesting en permanente huisvesting. Het gaat dan om bedrijfswoningen, woningen op agrarische percelen en overige bedrijfsbebouwing.

De huisvestingsbehoefte wordt door de initiatiefnemer onderbouwd en er mogen uitsluitend werknemers worden gehuisvest die bij het agrarisch bedrijf werkzaam zijn. Als zij op een andere vestigingslocatie werkzaam zijn dient deze wel binnen de Bommelerwaard te liggen. Een werkgever mag niet verplichten dat zijn werknemers gebruik maken van de eventuele huisvesting die de werkgever (op zijn terrein) beschikbaar heeft. Daarnaast moet er voldoende buitenruimte, 4 m2 per persoon, en parkeerruimte, 0,8 per persoon, voor de arbeidsmigranten beschikbaar zijn.

Als laatste moet de huisvestingsvoorziening vrij toegankelijk zijn vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld zonder hek voorzien van sloten en/of codes). Dit is onder meer van belang voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.

Als de arbeidsrelatie is beëindigd dan mag de werknemer maximaal 4 weken op zijn (tijdelijke) woonadres verblijven zodat hij of zij voldoende gelegenheid heeft om een vervangende woonruimte te vinden.

Tijdelijke huisvesting wordt uitsluitend gebruikt voor de huisvesting van werknemers die bij het bedrijf ter plaatse werkzaam zijn en moeten een tijdelijk karakter hebben bijvoorbeeld chalets of units. Deze worden zoveel mogelijk geplaatst binnen of aansluitend aan het (agrarisch) bouwvlak of het aanduidingsvlak voor tuinbouw of teelt. De omgeving mag geen hinder ondervinden van de bebouwing en de bebouwing mag geen afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Voor deze tijdelijke huisvesting moet een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning worden aangevraagd. Na afloop van deze vier maanden moet de voorziening verwijderd worden.

De permanente huisvestingsvoorzieningen mogen worden geplaatst bij het bedrijf horende bedrijfswoning of in een bedrijfsgebouw. Indien de agrariër arbeidsmigranten op het eigen perceel wil huisvesten, dient deze aan te tonen dat de eventuele woningen in de kernen waar hij/ zij bij het bedrijf werkzame arbeidsmigranten huisvest of laat huisvesten (doordat de werkgever woningen heeft gekocht of huurt), ter beschikking komen voor de reguliere woningmarkt. De permanente huisvestingsvoorzieningen worden geplaatst binnen het (agrarisch) bouwvlak of zoveel mogelijk binnen of aansluitend aan het aanduidingsvlak voor tuinbouw of teelt. Ook hierbij geldt dat de omgeving geen hinder mag ondervinden van de bebouwing en de bebouwing mag geen afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied.

Het zou super fijn zijn als meerdere gemeenten dit beleid gaan toepassen. Onze gastarbeiders zijn bij ons te gast en verrichten werk waarvoor Nederlandse capaciteit ontbreekt. Als deze mensen ons niet zouden helpen dan moeten bedrijven hun productieproces aanpassen, inperken of verplaatsen. Onze gasten verdienen goede huisvesting met een eigen slaapplaats.

Voor een exacte invulling van de voorwaarden voor het plaatsen van de woonruimte voor werknemers op het terrein van de werkgever verwijs ik u naar onderstaande link. Bron: https://www.maasdriel.nl/data/downloadables/3/1/5/7/beleid_arbeidsmigranten-2019.pdf